Prodej a pronájem výstavních systémů

Roháčova 1126/70, Praha 3 - Žižkov, telefon: 222 212 791, 774 222 026, e-mail: info@dismedia.cz

Všeobecné obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí všech obchodních vztahů uzavíraných mezi společností Dis Media s.r.o., IČ: 27231798, DIČ CZ27231798, se sídlem Roháčova 1126/70, Praha 3 - Žižkov, 130 00, zapsané v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 10630

a


druhými stranami (fyzické či právnické osoby mající způsobilost uzavřít kupní smlouvu či smlouvu o dílo dle právního řádu ČR) (dále jen „objednatel“).

 

 

II. CENY VÝROBKŮ A SLUŽEB

 1. Ceny zboží/služeb poskytovaných dodavatelem se řídí aktuálním ceníkem dodavatele, platným v době přijetí objednávky dodavatelem. Tyto ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy, není-li uvedeno jinak.
 2. V případě, že se jedná o zboží/služby neuvedené v ceníku, zašle dodavatel cenu zboží/služeb objednateli. Objednatel je povinen cenu schválit anebo zaslat protinávrh. Schválením ceny dodavatelem se cena považuje za smluvenou.
 3. Cena dohodnutá ve smlouvě je pevná a konečná.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit ceny výrobků/služeb v cenících bez předchozího upozornění.

 

 

III. PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

 1. Dodavatel potvrdí objednateli zpět objednávku zboží/služby. Bezvýhradným přijetím a odsouhlasením objednávky dodavatelem zpět objednateli vzniká kupní smlouva, popř. smlouva o dílo mezi dodavatelem a objednatelem ohledně předmětného zboží či služeb.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku objednatele.
 3. K uzavření kupní smlouvy, resp. smlouvy o dílo také dojde samotným dodáním zboží, resp. započetím poskytování služby.
 4. Dle rozsahu a náročnosti konkrétní objednávky si dodavatel vyhrazuje právo určit, zda postačí takováto prostá objednávka a její odsouhlasení, anebo zda je na smluvní vztah potřeba uzavřít zvláštní písemnou kupní smlouvu, popř. smlouvu o dílo.

 

 

IV. ZRUŠENÍ A ZMĚNA OBJEDNÁVKY

 1. Objednatel je oprávněn zrušit nebo změnit již učiněnou objednávku pouze před zahájením výroby zboží nebo před zahájením poskytování služby, a to neprodleně po té, co se o důvodu pro zrušení či změnu této objednávky dozví. Za zahájení výroby se považuje okamžik, ve kterém dodavatel objedná materiál nebo zboží pro příslušnou objednávku, pokud se materiál nebo zboží neobjednává, pak okamžikem zahájení prací na příslušné objednávce. Po zahájení výroby, objednání materiálu nebo zboží či po zahájení poskytování služby je objednatel povinen objednané zboží či službu odebrat a uhradit v plné výši tak, jak je objednal původně.

 

 

V. KOREKTURY OBJEDNÁVKY A PODKLADY PRO SPECIFIKACI OBJEDNÁVKY

 1. Všechny objednávky zboží, které je vyráběno, nebo služeb, které jsou poskytovány dle nestandardních požadavků objednatele na zpracování grafického návrhu, budou po zpracování grafického návrhu zaslány objednateli zpět k odsouhlasení a provedení korektur tohoto grafického návrhu.
 2. Dodavatel se zavazuje vyrobit zboží, popř. poskytnout službu v souladu s takto odsouhlaseným návrhem a objednatel podpisem nebo emailovým potvrzením korektur přebírá plnou odpovědnost za bezchybnou grafickou podobu, za jazykovou a gramatickou správnost a úplnost. Pokud bude zboží vyrobeno, resp. služba poskytnuta, s vadami, které objednatel odsouhlasil v návrhu, objednatel odpovídá za takto vzniklé vady na zboží, popř. na službě a je povinen zboží uhradit. Případná nová výroba bezchybného zboží, popř. nové poskytnutí služby, je považováno za další novou objednávku.
 3. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost dat, údajů a informací poskytnutých dodavateli, a odpovídá za jakékoli vady, které z tohoto důvodu vzniknou.

 

 

VI. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 1. Objednatel se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně dopravného, nákladů na balení jakož i ev. přirážek a DPH. Zakázku lze uhradit hotově při převzetí, převodem /zálohovou fakturou/ nebo dobírkou. Z uvedených možností objednatel vybere pro něj nejvhodnější možnost v průběhu procesu objednávky.
 2. U nových zákazníků nebo u objednávek nad 10.000,- Kč bez DPH požaduje dodavatel zálohu před zahájením výroby zboží nebo před zahájením poskytování služby, a to ve výši 50 - 100 % výsledné ceny objednávky podle charakteru zakázky.
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo určit objednávky nad rámec výše vymezených, při jejichž uskutečňování bude požadovat zálohu předem. Do doby, než záloha bude uhrazena dodavateli, nebude započato s výrobou zboží či poskytováním služeb.
 4. Faktura je zároveň považována za záruční list, popř. za dodací list, pokud tyto nejsou ke zboží/službě přiloženy.
 5. Při převzetí zakázky od přepravce je objednatel povinen provést kontrolu dodaného zboží v momentu jeho doručení nebo bez zbytečného odkladu po jeho doručení. Pokud dodané zboží bude vykazovat vady, musí tuto skutečnost zapsat do přepravního dokladu nebo bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky nahlásit dodavateli. Má také právo poškozenou zásilku nepřijmout, což se potvrdí zápisem do přepravního protokolu nebo jiným prokazatelným způsobem. V opačném případě nemusí dodavatel na pozdější reklamace bezvadnosti zásilky brát zřetel.  Nicméně pokud objednatel neučiní tak, jak je výše uvedeno, nezbavuje ho to práva stav dodané zásilky reklamovat u dodavatele. Při takové reklamaci se bude vycházet zejména z podepsaného přepravního dokladu, ale i dalších relevantních skutečností prokazujících (bez)vadnost vnějšího stavu zásilky. Objednatel je těmito obchodními podmínkami a samotným přepravním protokolem informován o tom, že podpisem tohoto protokolu souhlasí s vnějším stavem dodané zásilky, kterým lze presumovat i nepoškození věci samé vzniklé přepravou.
 6. V případě pronájmů požaduje dodavatel pro vytvoření závazné rezervace částku ve výši 10 % z pronajímaných výstavních systémů. Pokud bude pronájem realizován, odečte se tento poplatek od celkové ceny pronájmu. Pokud objednavatel závaznou rezervaci vzniklou po uhrazení rezervačního poplatku zruší, tento polatek propadá.

 

 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ VZNIKU ŠKODY

 1. Vlastnické právo ke zboží/službě přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí zboží/služby a po zaplacení celé ceny zboží/služby včetně DPH, podle toho, který okamžik nastane později.
 2. Nebezpečí vzniku škody na zboží/službě přechází na objednatele okamžikem předání zboží/služby.

 

 

VIII. REKLAMACE

 1. Na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Reklamaci uplatní objednatel u dodavatele bez zbytečného odkladu po tom, co se projeví či vyskytne vada. O reklamaci rozhodne dodavatel ihned, ve složitých případech do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba, která je nutná pro odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstraněné vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Lhůtu k vyřízení reklamace lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. V případě, že není ve 30ti denní lhůtě, případně dohodnuté prodloužené lhůtě, vada odstraněna, má objednatel práva stejná jako v případě neodstranitelné vady. Záruční doba začíná běžet v momentě převzetí věci.

 

 

IX. AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Koupí zboží či služeb nevznikají objednateli žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, log společnosti či patentů dodavatele nebo dalších subdodavatelů, není-li v konkrétním případě upraveno smlouvou odlišně.
 2. Autorská práva ke grafickým návrhům, logům apod., jež jsou vytvářeny dodavatelem pro objednatele na základě smlouvy, přechází z dodavatele na objednatele po úplném zaplacení ceny zboží/služeb a jejich převzetí, podle toho co nastane později.
 3. Objednatel tímto uděluje dodavateli souhlas s tím, že dodavatel je oprávněn pořídit fotodokumentaci, videozáznam, či vzorek zboží, či služby a toto použít pro své propagační a referenční účely. Je-li to s ohledem na způsob využití vhodné, připojí dodavatel k takto využitým materiálům i obchodní jméno objednatele, případně období realizace a popis objednávky.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo použít svoje logo na všem zboží, popř. při poskytování služeb, kde jej lze použít bez toho, aby toto užití bylo na újmu použitelnosti zboží/služby objednatelem.

 

 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘI NÁKUPU PŘES E-SHOP

 

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

 

 • V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží bez udání důvodu. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na naší prodejně na adrese Roháčova 1126/70, Praha 3 - Žižkov.
 • V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno v případě, že zboží nebo výrobek byl upraven nebo vyroben na základě individuálního zadání či požadavků spotřebitele. 

Právo na vrácení zboží lze uplatnit písemně a zasláním zboží nejpozději v poslední den 14-ti denní lhůty na adresu sídla společnosti Dis Media s.r.o., Roháčova 1126/70, Praha 3, 130 00. Odstoupení od smlouvy lze učinit také elektronicky zasláním na e-mailovou adresu info@dismedia.cz. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Peníze za zboží vzacíme na bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět. Vráceny budou i peněžní prostředky za přepravné (pokud bylo při nákupu účtováno). Přepravní náklady na vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dnů jsou na straně kupujícího.

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Prodávající však má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

 

 

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od data jejich vyhlášení a plně nahrazují předchozí znění.
 2. Jestliže se jedna nebo více částí těchto podmínek stane z jakýchkoliv důvodů neplatnou, netýká se to částí zbývajících.
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek.
 4. Dodavatel si vyhrazuje v jednotlivých případech právo na individuální úpravu těchto obchodních podmínek, vždy však po předchozí dohodě s objednatelem.

V Praze dne 1.1.2015